Menu

נבקשכם לקרוא בקפידה רבה את תנאי השימוש באתר, לפני השימוש באתר ו/או ביצוע רכישה. בעצם כניסתכם ו/או שימושכם ו/או רכישתכם באתר הנכם מסכימים ומאשרים את תנאי השימוש הבאים: אם הינכם לא מסכימים לתנאי השימוש נבקש מכם שלא לעשות שימוש ו/או רכישות באתר. כל האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לכל המינים, השימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

כללי

אתר אינטרנט זה עוסק במכירת אביזרים ו/או מוצרי צריכה מגוונים. כל המבצע פעולה באתר ו/או בבית העסק ו/או בכל אמצעי תקשורת מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ולמי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם בכל הקשור ו/או הנובע מהשימוש באתר, ידוע, מוצהר ומוסכם מראש כי הבעלים ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם הינם צד מקשר/מתווך בין הלקוח ליבואן/ספק אשר הם בלבד הינם נותני האחריות עבור המוצרים

הזכות להשתתף במכירות הנערכות

כל אדם שהוא תושב ישראל, מעל גיל 18 רשאי להשתתף במכירות המבוצעות באמצעות האתר ושבבעלותו כרטיס אשראי ישראלי (מקומי ו/או בינלאומי) תקף. ההשתתפות מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים, הכוללים שם, מספר זהות, כתובת מלאה ולא רק פרטיי תיבת דואר, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכל אינפורמציה אשר תידרש. במידה והמזמין קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל אישור אפוטרופוס. אע”פ שנשלח אישור רכישה לדוא”ל הלקוח אישור זה אינו מאשר תשלום ואישור עסקה. תנאי מוקדם לאישור עסקת הרכישה הוא בדיקה כי המוצר אכן מצוי במלאי אצל היבואן/ספק ואישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי. במקרה של בעיה באחד משני אלו יידעו את הלקוח וינסו יחדיו למצוא פתרון או תחליף לשביעות רצון הלקוח או ביטול עסקה לשיקול דעת החברה. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית, בכל עת, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק ו/או למנוע באופן מיידי את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של משתמשים, ו/או לחסום משתמשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, ו/או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר ו/או שהפרו את אמנת הפרטיות ו/או כל דין, חוק, תקנה ו/או הוראה אחרת ו/או באם תחליט הנהלת האתר כי המשתמש ביצע שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר.

שמירה על פרטיות

הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר. בטופס ההזמנה הנך נדרש למסור פרטים אישיים (כגון: שם, מס’ תעודת זהות, כתובת מלאה דוא”ל וטלפון). מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ”י רצונו של המזמין ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של המזמין למסירתם. מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לחברה לספק את המוצרים ו/או השירותים למזמין. כמו כן נדרשים פרטי כרטיסי האשראי של המזמין על מנת להשלים את העסקה . במקרה ששלחת לנו דוא”ל נשתמש בכתובת הדוא”ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא”ל חוזר אך לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר. אנו עושים שימוש במידע לא מזהה, כלומר מידע שלא יזהה את המשתמש אישית ולא יכלול מידע רגיש כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות לצורך שיפור השירותים המוענקים על ידינו, ליצירת הקשר עם המזמין או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטים לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. הנהלת האתר נוקטת אמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע בהקפדה רבה ומתחייבים שלא להעביר את פרטי הלקוח לצד ג’.

במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, או הנובעים מפריצה למאגר הנתונים של החברה לא תהיה הנהלת האתר אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר ו/או עקיף, שיגרם למזמין ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה. במידה ובאתר ניתן למצוא קישוריות ו/או הפניות המקשרים אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים על אתרים אחרים במרחבי האינטרנט, שאינם החברה, אם לא נאמר אחרת ובאופן מפורש על ידי החברה, הרי שהקישוריות הללו אל האתרים האחרים, אפילו אם ישנו לוגו (או סימן אחר) משותף של האתר ושל הצד השלישי, אינן יכולות להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות או אחריות כלשהי על ידי הנהלת האתר לגבי האתרים האחרים שאליהם מובילות הקישוריות האמורות. קישורית לאתר אחר, אינה מעידה על כך כי החברה, אחראית ו/או שולטת ו/או מיודעת על התכנים באתר הצד השלישי והנהלת האתר לא תשא כל אחריות לגבי תכנים אלה. לכן אמנת הפרטיות של האתר אינה חלה ו/או אינה תקפה באתרים שאליהם מובילות הקישוריות.

באתר מערכת אבטחה ע”פ דרישות חברות האשראי.

החברה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במועד ההרשמה ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר, על מנת לשפר, להעשיר או לשנות (לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמש) את האתר, את השירותים והתכנים המוצעים באתר, וכן על מנת לעדכן את המשתמש באשר לאירועים ו/או שירותים המוצעים על ידי החברה, מי מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים הקשורים לחברה. בנוסף, המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מסכים שהחברה רשאית לעשות שימוש במידע למטרות דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת ושמירה על קשר עם המשתמשים, מחקר, מתן שירות וכיוצ”ב. החברה עושה ככל שביכולתה כדי להגן על סודיות הנתונים שנמסרו על ידי משתמשי האתר, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. ידוע למשתמש כי החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אולם הוא אינו יכול למנוע שיבושים באתר באופן מוחלט. החברה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים כדי לאבטח את האתר, את התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. ההתקשרות בין המחשב של המשתמש או המבקר באתר לבין מחשבי החברה מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים. כמו כן, החברה נוקטת באמצעים סבירים להגנה על האתר ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואג לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות. עם זאת החברה מבהירה, כי במקרים שאינם בשליטתה ו/או נובעים מכוח עליון, היא אינה מתחייבת, שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למחשבי החברה וכי ידוע למשתמש שהחברה לא תשא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

המוצרים באתר ו/או בבית העסק

באתר ו/או בבית העסק מוצעים למכירה מוצרים בדגמים שונים, סוגים וכמויות כפי שתמצא לנכון הנהלת האתר ולפי שיקול דעתה הבלעדי. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית, ובכל עת, להוסיף ו/או לגרוע מוצרים ו/או שירותים המוצעים לרכישה באתר וכן לקבוע את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה. המוצרים המשתתפים באתר זה ומחיריהם יהיו בתוקף לגבי המלאי הקיים בלבד לפי מידע המסופק ע”י היבואנים/ספקים. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לספק מוצר מסוים, במידה והמוצר אזל במלאי החברה ו/או מכל סיבה אחרת. הנהלת האתר תודיע למזמין על מוצר שאינו במלאי תוך 3 ימי עסקים. במקרה כזה תודיע הנהלת האתר ללקוח על ביטול העסקה, או לחילופין, תציע לו מוצר חלופי. התצלום המופיע במודעת המוצר מיועד להמחשה בלבד. המיפרט המלא של המוצר עשוי שלא להשתקף במלואו בתצלום המופיע במודעת המוצר. במקרה של פער או הבדל יגברו המילים הכתובות במודעת המוצר על התיאור הנשקף מהתצלום. בכל מקרה שבו, מחמת טעות שבתום לב, הפרטים המתוארים במודעת המוצר אינם תואמים את המוצר שלשם מכירתו פורסמה מודעת המוצר, תינתן אפשרות למזמין לבחור בין קבלת המוצר הקיים כפי שניתן לספקו בפועל, לבין קבלת כל הסכומים שנגבו ממנו על חשבון המוצר, וזו תהא תרופתו היחידה ללא שום טענה נוספת או דרישה כלשהי למעט מוצרים שהוזמנו במיוחד בהתאם לפי בקשת הלקוח בכל מודעת מוצר באתר מופיעים המפרט הטכני ותיאור המוצר ו/או השירות, כפי שנמסרו על ידי היבואנים/ספקים. היבואנים/ספקים בלבד נוטלים על עצמם את כל החובות המוטלות על “עוסק” על פי כל דין ובפרט על פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן, לגבי המוצרים והשירותים המוצעים על ידם באתר, ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר ושירות או כמפורט באתר האינטרנט.

המכירה

במסגרת ביצוע פעולת הרכישה באתר במכירה רגילה יהיה על מבצע הפעולה למלא טופס הזמנה, תוך הזנת מלוא הפרטים הנדרשים. מסירת הפרטים המלאים והתקינים הינה תנאי להשתתפות ברכישת המוצרים המוצעים למכירה באתר. אולם אינה מחויבת על פי חוק. במקרה של מכירה קבוצתית: מכירה בה מוצע לקבוצת משתתפים אחת מוצר במחיר אחיד, וזאת בתנאי שהקבוצה תכלול מספר מינימאלי של קונים המעוניינים לרוכשו והכול כפי שיצוין בהודעת המוצר, ההצעה לרכישת המוצר תהיה בתוקף לזמן מוגדר, החל מהמועד המצוין במודעת המוצר ותסתיים במועד הסגירה הנקוב, או לפניו – במקרה בו התקבלו הזמנות לכל הכמות המוצעת. היה ובמועד הסגירה הנקוב במכירה קבוצתית לא כללה הקבוצה את המספר המינימאלי של קונים, תהא הנהלת האתר רשאית לבטל את המכירה והקונים לא יחויבו בתשלום. על אף האמור לעיל, הנהלת האתר רשאית, אך לא חייבת, להאריך את מועד הסגירה הנקוב, על מנת לאפשר לקונים נוספים להשתתף במכירה הקבוצתית הכל בהתאם לשיקול דעת החברה. לחילופין תהא הנהלת האתר רשאית למכור את המוצר לקונים אשר השתתפו במכירה קבוצתית, וזאת על אף העובדה שבמועד הסגירה הנקוב לא כללה הקבוצה מספר מינימאלי של קונים. בכדי לרכוש מוצר במכירה אישית, תתבקש להירשם ולהציע מחיר רכישה ומספר תשלומים, כאשר בעת ההרשמה תתבקש למסור את הפרטים הבאים: שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת וטלפון, וכן את פרטי כרטיס האשראי שברשותך. ללא מסירת הפרטים המלאים, לא תוכל להשתתף במכירה. למען הסר ספק, הרשמה לקניה במכירה אישית הינה קנייה מיידית של המוצר. כל הצעה זוכה מטופלת באופן מיידי. במקרה של ביטול זכייה כאמור, רשאים אנו לחייב אותך בדמי ביטול בשיעור של 5 אחוז ממחיר המוצר/שירות או בסך של 100 ש”ח לפי הזול מביניהם וזאת למעט כאשר המוצר מיוצר ו/או מורכב במיוחד ו/או מוזמן במיוחד בארץ או מחו”ל עבור הרוכש שאז יחולו 100 אחוז דמי ביטול. דמי הביטול ייגבו רק בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה החזרת המוצר תעשה על חשבון הספק. בעת ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה החזרת המוצר תעשה על חשבון הצרכן כאשר המוצר באריזתו המקורית, לא נפתח, ולא נעשה בו כל שימוש .ובצירוף חשבונית המס המקורית הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין.

ביטול רכישה על-ידי המזמין

הלקוח מחויב לבדוק את המוצר מייד עם קבלתו. במידה שהמוצר סופק כאשר הוא פגום או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, על הלקוח לדווח לאלתר למוקד השירות באמצעות פנייה בכתב לחברה בלבד, באמצעות פקס מספר 077-4448734 ובמקביל באמצעות שליחת הודעה לשירות הלקוחות של החברה מכרטיס הלקוח באתר. במקרה של ביטול שלא עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה, יזוכה הלקוח באותו חלק ממחיר העסקה ששולם, למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. וזאת למעט כאשר המוצר מיוצר ו/או מורכב במיוחד ו/או מוזמן במיוחד בארץ או מחו”ל עבור הרוכש שאז יחולו 100 אחוז דמי ביטול. הלקוח מחויב להחזיר את המוצר למחסני הספק וזאת תוך 7 ימים מקסימום מיום קבלת המוצר. ביטול של עסקה ייעשה באמצעות פנייה בכתב לחברה בלבד, באמצעות פקס מספר 077-4448734 ובמקביל באמצעות שליחת הודעה לשירות הלקוחות של החברה מכרטיס הלקוח שלך באתר.

על אף האמור לעיל לא ניתן לבטל את רכישת המוצרים הבאים:

1. מוצרים פסידים.

2. מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק, או לשכפול, ו/או כאשר המזמין פתח את אריזתם המקורית

3. כאשר המוצר מיוצר ו/או מורכב במיוחד ו/או מוזמן במיוחד בארץ או מחו”ל עבור הרוכש.

4. מוצרים שנרכשו במסגרת מבצע ו/או מכירה קבוצתית ו/או ניתנה הנחה עבורם ו/או מוצרים עונתיים.

5. מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשותכם לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה ו/או התקנת תוכנה באתר הלקוח ו/או עבור הלקוח ו/או המשנה מצבו, כפופה לזכותה של החברה לתבוע את נזקיה בשל כך. יודגש כי לא יהא בכל האמור לעיל בכדי לגרוע מזכותה של הנהלת האתר לתבוע כל נזק שייגרם לה בגין ביטול כאמור בשל העובדה שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו וכו’.

ביטול הרכישה על-ידי החברה

בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהיה הנהלת האתר רשאית לבטל את ההזמנה ו/או ההתקשרות עם המזמין, ובלבד שתשלח הודעה טלפונית/בכתב/במייל למזמין על ביטול ההזמנה ו/או ההתקשרות,תוך פירוט נימוקי הביטול בתוך 14 ימי עבודה ממועד אישור ההזמנה:

1. במקרה שבו תיפול טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים במודעת המוצר על בסיסה נערכה ההזמנה, מחיר המוצר או תיאורו.

2. במקרה של העלאה בשיעור המיסים, אגרות, היטלים וכל תשלומי החובה החלים על המוצרים שהוצעו באתר, ואשר נכנסה לתוקפה כדין בתקופה שממועד אישור ההזמנה ועד למועד אספקת המוצר.

3. במקרה שבו ימנע “כוח עליון” את פעילותו התקינה של האתר. “כוח עליון”, לרבות אך לא רק, מקרה של תקלה מהותית במערכת המחשב, במערכת הטלפונים או במערכות תקשורת אחרות המשרתות את הנהלת האתר, במקרה של אירוע ביטחוני חריג, אירוע טרור (חו”ח), ובכל מקרה אחר בו יעכבו, ימנעו או ישבשו גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת הנהלת האתר את פעילותו התקינה של האתר ו/או את הספקת המוצרים.

4. במקרה בו לא עמד המזמין בהתחייבות מהתחייבויותיו על פי הסכם הרכישה לרבות אך לא רק, ההתחייבות לתשלום התמורה בגין המוצר שהזמין, ו/או בכל מקרה בו מסר המזמין פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים.יודגש כי הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

5. אם התברר שהתבצעה ו/או מתבצעת באתר פעילות לא חוקית . ו/או חשדה החברה שמתבצעת פעילות שכזו

תנאי תשלום

את מחיר המוצר המצוין במודעת המוצר בתוספת דמי משלוח, ניתן לשלם בתשלום אחד או בתשלומים והכל על פי המצויין בגוף המודעה.

משלוח ומועדי אספקת המוצר

אספקת המוצר, כפי שיפורט במודעת המוצר, תהא בימי עבודה הנספרים (ימים א’-ה’ בשבוע, לא כולל ימי שבתון, ערבי חג וחגים) מיום אישור הזמנת המוצר בכפוף להמצאו במלאי וקבלת אישור לעסקה מחברת כרטיסי האשראי של המזמין. ניתן לבטל את ההזמנה במקרה של איחור של למעלה מ- 45 ימי עסקים ממועד האספקה המובטח והכל בכפוף לעיכובים במשלוח שאינם באחריות הנהלת האתר. הנהלת האתר לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או שמקורם במזמין, לרבות אך לא רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם המזמין בשעות העבודה המקובלות, עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות של הנהלת האתר לאספקת המוצר. בהודעת המוצר מוצג מחיר המוצר, מתחתיו דמי משלוח ולבסוף המחיר הכולל. עקב המצב הביטחוני השורר במדינה, מסרבות לעיתים חברות ההובלה להוביל מוצרים ליישובים מסוימים שהכניסה אליהם כרוכה בסכנת חיים למוביל. במקרה כזה תהא חברת ההובלה רשאית לתאם עם הלקוח את מסירת המוצר במקום מוסכם אחר שיהיה מקובל על הצדדים. חתימת הלקוח על תעודת המשלוח מהווה אישור הלקוח להזמנה שביצע ולחיובו באמצעות כרטיס האשראי. אספקת המוצרים ללקוח תעשה ע”י דואר שליחים ו/או חברת שילוח אחרת ו/או באמצעות הספק, ו/או איסוף עצמי בתיאום מראש והכל לפי קביעת הספק.

אחריות בגין המוצר

תעודת אחריות: תוקף אחריות זו היא למשך 3 חודשים מתאריך הקנייה (אלא אם צוין אחרת)

מפרטי המוצרים נמסרים מהיבואן ובאחריותו. המוצרים הנמכרים באתר מסופקים עם תעודת אחריות כדין אלא אם נרשם אחרת. המוצרים המוצעים לרכישה במסגרת האתר הינם חדשים לחלוטין אלא אם נרשם אחרת, באריזותיהם המקוריות ונהנים מכל האחריות והשירות המקובלים במהלך העסקים הרגיל של היצרנים ו/או הספקים ו/או היבואנים ואו המשווקים של המוצר והכול בהתאם לתעודת האחריות שתסופק יחד עם המוצר. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי, הנהלת האתר תהא פטורה בכל אחריות לכל נזק שיגרם, במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם מוצר, לרבות אך לא רק מחמת איכותו, טיבו, והשימוש בו וכו’. יחד עם זאת, במקרים בהם תתקבלנה תלונות צרכנים, תנקוט החברה בכל האמצעים מול היבואנים/ספקים בכדי לפתור תלונות אלו. כל המוצרים הנמכרים באתר מסופקים עם חשבונית המהווה תעודת אחריות כדין. האחריות הינה אחריות מוגבלת. החברה הינה ספק שירות בלבד אלא אם צוין במפורש אחרת. האחריות הבלעדית למוצרים ו/או שירותים, אספקתם, איכותם, טיבם ועמידתם ויכולתם חלה על היצרנים ו/או היבואנים ובהתאם לתעודות האחריות המצורפת לכל מוצר שיירכש באמצעות האתר. האחריות היא על כל תקלה טכנית, תפעולית, אך לא על נזק פיזי (קצר חשמלי, מכת מתח, פגיעת ברק, שריפה, רטיבות ו/או קורוזיה, סדק ו/או שבר פנימי או חיצוני או שימוש לא נאות במוצר או רשלני וכו’) שנגרם למוצר ו/או המכשיר תוקן או בוצע בו ניסיון לתיקון או שינוי. האחריות אינה חלה על חומרים מתכלים, רכיבים טבולים ואביזרים כגון: סוללות, כבלים, מתאמים, שקעים, מאווררים, מקלדות, עכברים, רמקולים, כרטיסי זיכרון וכל אביזר נלווה ו/או על מוצרים במבצע / בונוס/מחיר סמלי וכדומה.

האחריות תיושם במעבדת השירות של החברה או במעבדות היבואנים הכל בהתאם להחלטת החברה. כל ביקור בבית הלקוח / עסקו / מקום התקנה יחויב בנוסף בתשלום עלות טכנאי/מתקין/שליח וכו’ . במקרה של תקלה שאינה תקלת חומרה, ו/או שימוש שלא עפ”י הוראות השימוש יחויב הלקוח בעלות בדיקת מעבדה. האחריות בתוקף רק כשפרטי המוצר מולאו במלואם והיא חתומה בצרוף חשבונית קניה ועל המכשיר מודבקת מדבקת זיהוי.

כל קלקול שהתגלה במהלך תקופת האחריות יתוקן או יוחלף במידת הצורך. במידה והוכחה כי מקור הקלקול בנזק מכוון או כאמור בסעיף 1 להלן האחריות בטלה.

בכל פניה למימוש אחריות יש להציג תעודת אחריות וחשבונית קניה מקוריים. לקוח המתלונן על נזק למוצר ו/או נזק שנגרם כתוצאה משימוש במוצר יעביר תוך לא יותר משלושה ימי עסקים את המוצר לבדיקת היבואן שאחרת היבואן יהיה פטור ממתן אחריות כלשהי. אין באמור לעיל כדי לחייב את היבואן לאחריות למוצר או תוצאה משימוש במוצר.

קניין רוחני

זכויות הקניין הרוחני באתר על כל האלמנטים שבו, כולל אך לא רק, זכויות היוצרים, סימני המסחר, מאגרי המידע, מידע סודי ואיסוף המידע האישי של הגולשים, הינו בבעלותה ו/או בשליטה הבלעדי של הנהלת האתר אלא אם צוין באופן מפורש אחרת .כל סימני המסחר המופיעים באתר הינם בבעלותה הבלעדי של הנהלת האתר או בבעלותו של צד ג’ אחר.

זכויות יוצרים

כל הדפים ו/או התכנים המצויים באתר הם רכושה של החברה. אין להעתיק או לפרסם כל חלק מן הדפים ו/או התכנים ללא הסכמתה המפורשת של החברה. האתר והתוכן המופיע בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. התוכן המצוי באתר הוא לשימושכם הפרטי והלא מסחרי בלבד. אתם מסכימים לתנאי השימוש שהנהלת האתר תכלול יחד עם החומר והתוכן אשר יוצגו באתר.

פרסומות

הנהלת האתר אינה אחראית בשום אופן שהוא לפרסומות המופיעות באתר. הופעת פרסומת באתר אינה מעידה על חסותה של הנהלת האתר ו/או אחריותה ו/או התחייבותה על המפרסם, המוצר/השירות המפורסם, איכותו, נכונותו ו/או דיוקו של הפרסום. עם אישור הצטרפותי ו/או ביצוע כל רכישה באתר ו/או בחנות ו/או בכל אמצעי תקשורת הנני מאשר/ת לקבל מסרונים ו/או דוא”ל מהאתר ו/או מי מטעמה, לרבות מסרונים ו/או דוא”ל וכו’ בעלי תוכן מסחרי.

שינויים ותוספות

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או להשמיט מוצרים המפורסמים באתר, לעצבו מחדש, להחליף את תכניו, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

עדכונים ושינויים

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת ומכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדה. הנהלת האתר רשאית לבצע שינויים ו/או עדכונים ובלבד שכל שינוי לא יחול לגבי הזמנות שכבר בוצעו. בשימושכם באתר הינכם מסכימים לאמור בתנאי השימוש בכל עת.

כללי

השימוש באתר ותכניו נועד לשימוש במדינת ישראל בלבד. הנהלת האתר אינה מתחיבת כי השימוש באתר ו/או בתכניו ראויים ו/או מותרים במדינות וטריטוריות אחרות.

סמכות שיפוט

השימוש באתר ו/או רכישה מבית העסק ותנאי שימוש אלה כפופים לחוקי מדינת ישראל. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לתנאי שימוש אלה ו/או לשימוש באתר ו/או לכל רכישה יהיו בסמכות שיפוט בלעדית של בית המשפט המוסמך במחוז מרכז בלבד.

נגישות
preloader